زمین شناسی و اکتشاف معدن

image_pdfimage_print

شرکت آرین ژئو، تمامی مرحله های اکتشاف مواد معدنی از قسمت پی جویی تا اکتشاف تکمیلی را انجام داده و می تواند به کمک مطالعات صحرایی، مطالعات دورسنجی، حفر ترانشه و گمانه و نمونه گیري از کانسار، خدمات زیر را ارائه دهد:

  • فتوگرامتری معدن
  • مطالعات اکتشافی(انجام مطالعات سنجش از دور)
  •  ایجاد نقشه هاي زمین شناسی و زمین شناسی معدنی
  •  طراحی و ارائه شبکه هاي نمونه برداري
  •  ایجاد لاگ هاي زمین شناسی و ژئوتکنیک از گمانه هاي اکتشافی
  •  انجام مطالعات و آزمایشهای سنگ شناسی و مینرالوژي
  •  تهیه پایگاه داده هاي زمین شناسی، و اطلاعات اکتشافی و معدنی