تحلیل پایداری دیواره های سنگی و خاکی

از دیگر تخصصهای شرکت، تحلیل پایداری دیواره های سنگی و خاکی است که با استفاده از دانش روز، روشهای تجربی و مدلسازی عددی دو بعدی و سه بعدی، طراحی شیب پایدار، تحلیل پایداری و پیشنهادهای روش تحکیم با فاکتور ایمنی مناسب انجام می گردد.

 

تحلیل شیب پایدار

تحلیل شیب پایدار

پایدار سازی شیب

پایدار سازی شیب